خانه / عدل

عدل

حق اقلیتهای مذهبی

  و اما حق اهل ذمه،حکمش این است که آنچه را که خدا از ایشان پذیرفته تو نیز پذیرا باشی وبه عهد و ذمه ای که خدا برای آنها مقرر داشته وفا کنی و آنها را در آنچه از ایشان مطالبه شده و باید عمل کنند به آن عهد حواله …

ادامه نوشته »

حق هم کیشان

و اما حق هم کیشان تو به طور عام این است که در دل بر ایشان سلامت بخواهی و از مهرورزی ،خود ایشان را بهره مند کنی و نسبت به گناهکارانشان مدارا کنی و با آنها الفت جویی و در اصلاحشان بکوشی و نیکوکارانشان را که به تو و خود …

ادامه نوشته »

حق کسی که به تو بدی کرده(دشمن)

  و اما حق کسی که از قضا به تو بدی کرده (یا اتفاقا بدی نسبت به تو به دست او قرار گرفته) این است که اگر عمدا چنین کاری کرده بهتراست از او درگذری  تا کدورت ریشه کن گردد و با این گونه مردم با ادب رفتار کرده باشی …

ادامه نوشته »

حق خوشحال کننده

و اما حق کسی که خداوند ،خوشحالی و شادی تو را به دست او قرار داده این است که اگر مقصود او شادی تو بوده ،ابتدا شکر و سپاس پروردگار را به جای آوری و سپس در مقابل خوبی کسی که تو را شاد کرده به اندازه ای که سزاوار …

ادامه نوشته »

حق مسئول

و اما حق مسئول (کسی که چیزی از او می خواهند) این است که اگر چیزی داد،با تشکر و قدردانی پذیرفته شود و اگر نداد،عذر اورا قبول کند و به او خوش بین باشد.بدان که اگر از دادن چیزی خودداری کرد،مال خود را نداده است و سرزنشی متوجه او نیست …

ادامه نوشته »

حق سائل

   و اما حق سائل و خواهنده این است که اگر صدقه ای فراهم شود و می توانی نیازش را برطرف کنی ،به او صدقه داده و برای رفع مشکلش دعا نموده ،کمکش کنی و اگر در راستگویی او شک داری و اورا متهم می دانی ولی مطمئن نیستی ،بدان …

ادامه نوشته »

حق خردسالان

  و اما حق کودک مهر ورزیدن به او ،پرورش و آموزش وی وگذشت و پرده پوشی از خطاهای کودکانه وی و نرمش و کمک کردن به اوست ، زیرا آن سبب توبه است و مدارا و تحریک نکردن او نیز کوتاهترین راه برای رشد اواست.

ادامه نوشته »

حق بزرگسالان

       واما حق سالمند این است که او را احترام کنی و اگر سابقه مسلمانی اش بیشتر است ،اسلامش را بزرگ داری و ارج نهی و از دشمنی و رویارویی با او بپرهیزی و در هیچ کار بر او سبقت نگیری و در هنگام راه رفتن از او پیشی نگیری …

ادامه نوشته »

حق نصیحت کننده

اما حق نصیحت کننده این است که در برابر او نرم خو،متواضع و شنوا باشی،با گوش جان گفته هایش را بشنوی،اگر نصایح او به ثواب و درستی مقرون است ،بپذیری و خدایت را سپاس گویی و اگر درست نبود بر او رحمت آوری ومتهمش مسازی زیرا او در خیر خواهی …

ادامه نوشته »

حق نصیحت خواه

و اما حق کسی که از تو نصیحت جوید این است که به اندازه استحقاقش و تحملش به او اندرز دهی و از راهی وارد سخن شوی که به گوشش خوش اید و به اندازه عقلش با او سخن بگویی،زیرا هر عقلی را یک نحوه سخن بایسته است که آن …

ادامه نوشته »

حق مشاور

  اما حق کسی که مشاور تو است و نظر مشورتی خود را در اختیارت قرار می دهد این است که در رأی نا موافقی که هنگام مشاوره به تو دهد متهم نسازی،زیرا در مرحله ی نظریات ،مردم متفاوتند و اختلاف دارند،و اگر در رأی او بدبینی داری در پذیرش …

ادامه نوشته »

حق مشورت کننده

  اما حق کسی که با تو مشورت می کند این است که اگر نظر روشن و پسندیده ای داری،در نصیحت بکوشی و او را آگاه سازی به آنچه که اگر خود به جای او بودی  چنان می کردی ،و باید نصیحت تو همراه با نرمش باشد که سبب می …

ادامه نوشته »

حق مدعی علیه

و اما حق خصمی که نسبت به او ادعا داری این است که اگر تو راست می گویی،برای خاتمه و خروج از دعوا نیکو سخن بگویی زیرا ادعا،درشتی و سنگینی در گوش طرف به وجود می آورد پس برهان خود را به نرمی و آرامی بگو و از بیان روشن …

ادامه نوشته »

حق مدعی

  اما حق خصمی که نسبت به تو ادعایی دارد این است که اگر او درست می گوید دلیل او را نشکنی و در ابطال ادعای او نکوشی ، بلکه با خودت طرف شوی و بدون شهادت گواهان به نفع او شهادت دهی و علیه خود حکم نمایی که این …

ادامه نوشته »

حق طلبکار

حق طلبکار و اما حق طلب کار تو اینست که اگر دارا هستی به او بپردازی و کارش را راه بیندازی و غنی و بی نیازش کنی و او را تأخیر نیندازی و معطل نکنی ، زیرا رسول خدا (ص) فرمود:نپرداختن توانگر ،بدهکاری خود را ،ظلم است. و اگر نداری …

ادامه نوشته »

حق مال

حق مال و اما حق مال و دارایی این است که آن را جز از راه حلال به دست نیاورده و جز در مورد حلال مصرف نکنی،و بیجا آن را خرج نکنی،و از راه درست آن را به جای دیگری نبری،قرار ندهی مالی که از طرف خداوند است جز درراه …

ادامه نوشته »

حق شریک

واما حق شریک آن است که اگر غایب بود امورش را کفایت کنی و اگر حاظر بود با او برابری کنی ،و به نظر و رأی خود بدون مشورت او تصمیم نگیری ، و مال او را برایش حفظ کنی ، و در امور او کم یا بیش خیانت نکنی …

ادامه نوشته »

حق دوست و همراه

و اما حق رفیق و همراه تو اینست که با او مصاحبت با بخشندگی و احسان داشته باشی تا جایی که برای تو راه باز است ،و اگر نتوانستی حد اقل نسبت به او انصاف را رعایت کنی و همانگونه که تو را مورد تکریم و احترام قرار میدهد او …

ادامه نوشته »

حق همسایه

حق همسایه و اما حق همسایه این است که در غیاب او نگاهبانش باشی و در حضورش او را گرامی داشته و یاور و کمک کار او در هر حال باشی و در صدد یافتن اسرار او مباش. از بدی او کاوش نکن که بفهمی، و اگر بدی از او …

ادامه نوشته »

حق همنشین

و اما حق همنشین این است که با او برخوردی ملایم داشته باشی و با خوبی بپذیری و خوش آمد بگویی و در گفتگو با او با انصاف رفتار کنی و به یکباره دیده و توجهت را از او برنداری و مقصودت از گفتار ،فهماندن او باشد و اگر در …

ادامه نوشته »